Regular Members 2015

Hema & Basant Agarwal

Uma Krishnan & Dr. S. Balachandar

Jyoti Parmar & Dr. Arunava Banerjee

Vanaja & Subhash Bhaskar

Anu & Dr. Indraneel Bhattacharyya

Swapna & Sanjyot Bhusari

Drs. Divya Goindwani & Sharatchandra Bidari

Drs. Gagneet & Shailendra Chauhan

Mrs. & Dr. Prem Chourey

Vatsala & Jagat Desai

Smita & Gimesh Gandhi

Kim & Salil Gokhale

Pramila & Pradeep Gupta

Asmita & Anand Gupte, MD

Priti Joshi & Mike Guske

Ashoo & Sanjeev Hingonani

Aruna & Dr. Pradeep Jain

Drs. Rujuta & Amol Katkar

Uma Chaudhary & Dr. Ashok Kumar

Vasudha Singh & Dr. Mrinal Kumar

Mr. Lalit & Mrs. Heena Lalwani

Sushma & Andrew Ogram

Jagruti & Mehul Patel

Hema & Nilesh Patel

Varsha & Vince Patel

Mr. Sunny & Dr. Neeta Pohani

Sridevi Kulla & Kiran Pothu

Dr. Dhanashree & Abhijit Rajderkar

Anita Rao

Vimala & K.L. Satyaprakash

Bimla & Nand Sharma

Suparna & Parvesh Sharma

Saveela Asad & Awais Sheikh

Aparna & Ashutosh Shukla

Deepa & Kalipatnapu Sivaprasad

Kuldip Sodhi

Kalpana & Dr. Jagadish Swamy

Mrs. Vinata Vedam

Meera Nair & Sadasivan Vidyasagar

Priyanka Goswami & Himesh Vyas

Drs. Sujata & Mihir Wagh