Board Members 2015

Ravi Bhosale, MBA

2014-2016
bhosale.ravi@gmail.com

Rizwana Thanawala, M.D.

2014-2016
kbrrz@aol.com

Ramakant Srivastava, Ph.D.

2015-2017
rsrivastava1943@gmail.com

Shaheda Qaiyumi, M.D.

2018-2020
shahedaq@gmail.com

Shiwani Arora, M.D.

2014-2016
shiwani.arora@clinicalpet.com

Lal Garg, Ph.D.

2018-2020
lcgarg@ufl.edu

Brij Moudgil, Ph.D.

2018-2020
bmoudgil@gmail.com

Bhavani Sankar, Ph.D.

2018-2020
bvsankar@gmail.com

Meera Sitharam, Ph.D.

2018-2020
sitharam@cise.ufl.edu

Thangavelu Ganesh, M.D.

Anil Thomas, M.D.

2018-2020
anilthomasv@hotmail.com

Krishna Alladi, Ph.D.

2014-2016
alladik@ufl.edu

Bhavna Bhardwaj, M.D.

2014-2016
bhard1624@yahoo.com

Chetana Mehta

2014-2016
chetanamehta1230@gmail.com

Ajay Singh, Atty. & CPA

2014-2016
ajay@akslawfirm.com

Kim Gokhale

2014-2016
kimgokhale@gmail.com

Lalit Lalwani

2014-2016
l_lals@yahoo.com

Pradeep Jain, Ph.D.

2014-2016
prepjain@gmail.com

Neeta Sriram

2014-2016
neeta_sriram@yahoo.com

Lalitha Ganesh, M.D.

2015-2017
lalitha_ganesh@hotmail.com

Rasik Nagda, M.D.

2015-2017
babuji@aol.com

Vasudha Narayanan, Ph.D.

2015-2017
vasu@ufl.edu

Neeta Sahni

2015-2017
sahni.neeta@gmail.com

Dinesh Shah, Ph.D.

2015-2017
dineshoshah@yahoo.com