Board Members 2017

Mr. Ravi Bhosale, MBA

2017-2019
bhosale.ravi@gmail.com

Dr. Rizwana Thanawala, M.D.

2017-2019
kbrrz@aol.com

Dr. Ramakant Srivastava, Ph.D.

2017-2019
rsrivastava1943@gmail.com

Dr. Shaheda Qaiyumi, M.D.

2018-2020
shahedaq@gmail.com

Dr. Shiwani Arora, M.D.

2017-2019
shiwani.arora@clinicalpet.com

Dr. Lal Garg, Ph.D.

2018-2020
lcgarg@ufl.edu

Dr. Brij Moudgil, Ph.D.

2018-2020
bmoudgil@gmail.com

Dr. Bhavani Sankar, Ph.D.

2018-2020
bvsankar@gmail.com

Dr. Meera Sitharam, Ph.D.

2018-2020
sitharam@cise.ufl.edu

Dr. Thangavelu Ganesh, M.D.

2015-2017

Dr. Anil Thomas, M.D.

2018-2020
anilthomasv@hotmail.com

Manisha Ranade

2017-2019

Neeta Sriram

2017-2019
neeta_sriram@yahoo.com

Chetana Mehta

2017-2019
chetanamehta1230@gmail.com

Ajay Singh, Atty. & CPA

2017-2019
ajay@akslawfirm.com

Mr. Yogesh Deshmukh

2017-2019
yogid1978@hotmail.com

Mr. Lalit Lalwani

2017-2019
l_lals@yahoo.com

Mehak Chopra

2017-2019

Dr. Lalitha Ganesh, M.D.

2018-2020
lalitha_ganesh@hotmail.com

Dr. Rasik Nagda, M.D.

2018-2020
babuji@aol.com

Dr. Vasudha Narayanan, Ph.D.

2018-2020
vasu@ufl.edu

Mrs. Neeta Sahni

2018-2020
sahni.neeta@gmail.com

Dr. Dinesh Shah, Ph.D.

2018-2020
dineshoshah@yahoo.com